Fremleje

Fra vedtægterne

§ 3 MEDLEMMER
Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.
Ved beboelse forstås, at andelshaveren benylter boligen til helårs beboelse for sig og sin husstand. 
Ved at flylle ind i forstås, at andelahaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.
Hver andelshavcr må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller anden årsag til, at andelshaveren med bestyrelsens tilladelse har foretaget tidsbegrænsetu fremleje af sin bolig.
[...]
§ 11
FREMLEJE
En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk.3.
En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, jfr. § 3, næstsidste afsnit. Fremlejeperioden er tidsbegrænset til maksimum 2 år og vil normalt kunne forlænges, Fremleje kan ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være Særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Andelshaveren hæfter overfor foreningen for eventuel skade fremlejetageren måtte påføre foreningens fællesejendom, og et deposituni pÅ 3 måneders leje skal indsættes på forenings bankkonto til sikkerhed herfor.
Fremleje af enkelte værelser skal meddeles til bestyrelsen.